سنسورهای خازنی، سنسورهای بدون تماس هستند که قادر به تشخیص اجسام فلزی و غیر فلزی (مانند جامدات، مایعات، مواد پودری و ...) می باشند. یکی از مهمترین مزایای سنسورهای خازنی نسبت به انواع دیگر سنسورها، کاربرد آن در مکانهای مختلف و قابلیت تشخیص انواع اجسام، جدا از جنس آنها می باشد.
سنسورهای خازنی همانگونه از نام آنها نیز مشخص است از اساس کار خازن برای تشخیص اجسام استفاده می کنند. در این سنسورها قسمت تشخیصی سنسور در هد آن قرار دارد و متشکل از دو صفحه خازن حلقه ای A و B به صورت مشخص شده در شکل زیر می باشد:

                                                                                         

ترکیب این دو الکترود و جسم هدفی که در مقابل این صفحات قرار خواهد گرفت ، تشکیل یک خازن خواهند داد و مقدار این خازن تشکیل شده در مدار اسیلاتور بر روی دامنه نوسانات تاثیر خواهد گذاشت که افزایش و کاهش این دامنه توسط مدارات بعدی تشخیص داده می شوند و سیگنال متناسب به خروجی اعمال می گردد. میدان الکتریکی تشکیل شده مابین این الکترودها در شکل زیر نشان داده شده است:در تصاویر زیر تعدادی از کاربردهای سنسورهای خازنی در صنعت نشان داده شده است:تصویر بالا نشانگر کاربرد یک سنسور خازنی به عنوان شمارشگر یا تشخیص عبور یک محصول می باشد. به دلیل ماهیت عملکرد سنسورهای خازنی، جنس جسم مورد تشخیص توسط سنسورخازنی دارای هیچگونه محدودیتی نمی باشد و سنسور توانایی تشخیص اجسام مختلف با جنس مختلف از قبیل جامدات، مایعات، مواد پودری و ... را دارا خواهد بود.در تصویر بالا، سنسور خازنی به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود بطری درون محفظه شیشه ای مورد استفاده قرار گرفته است. دراینجا می توان حساسیت سنسور خازنی را به نحوی تنظیم کرد که محفظه شیشه ای را تشخیص نداده ولی بطری درون محفظه را تشخیص دهد. از این روش می توان به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود محصول مورد نظر درون محفظه استفاده کرد.در تصویر بالا، سنسور خازنی به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود مایع درون محفظه شیشه ای مورد استفاده قرار گرفته است. دراینجا می توان حساسیت سنسور خازنی را به نحوی تنظیم کرد که محفظه شیشه ای را تشخیص نداده ولی مایع درون محفظه را تشخیص دهد. از این روش می توان به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود مایعات درون محفظه های شیشه ای یا غیر شیشه ای استفاده نمود.

موارد ذکر شده تنها بخش کوچکی از مشخصات و کاربردهای سنسورهای خازنی را در صنعت نشان می دهد. شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات فنی کامل سنسورهای خازنی و همچنین محصولات مرتبط تولیدی شرکت فرانگار تبریز به کاتالوگ سنسورهای خازنی مراجعه نمایید.