سیستم های تشخیص ورق دوبل دسته ای از سنسورهای پرکاربرد صنعتی هستند که به منظرو تشخیص قرارگیری ورق های فلزی برروی یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در صنایعی که در آن ها ورق های فلزی با ابعاد مختلف استفاده می شود، قرار گیری دو ورق بر روی یکدیگر و عبور درون سیستم مربوطه می تواند صدمات جانی و مالی فراوانی را به کل سیستم وارد کند. تصویر زیر نمونه ای از عملکرد این سنسور را نمایش می دهد:

                                                                                                 

همانگونه که در تصویر مشخص می باشد در هنگام عبور ورق از بین دو عدد پروب دوبل شیت، خروجی دو عدد پروب به سیستم اعمال شده و پردازش لازم بر روی آن اعمال می شود. در هنگامی که تعداد ورق های عبوری از بین دو عدد پروب به دو عدد برسد سیستم با توجه به ورودی دریافتی از سمت پروب های دوبل شیت، خروجی لازم را ایجاد نموده و بدین ترتیب اجازه عبور دو عدد ورق را نمی دهد.

به منظور دریافت اطلاعات کامل سیستم تشخیص ورق دوبل شرکت فرانگار تبریز به کاتالوگ سیستم تشخیص ورق دوبل یا صفحه " محصولات سیستم های تشخیص ورق دوبل " مراجعه نمایید.