سنسورهای تشخیص شعله دسته ای از سنسورهای بدون تماس هستند که به منظور تشخیص شعله های هیدروکربنی ساخته شده اند. اساس عملکرد این سنسورها دریافت تشعشعات الکترومغناطیسی در طیف UV، IR یا مرئی ساطع شده از شعله های آتش هیدروکربنی می باشد که با دریافت این امواج و آشکارسازی آن ها اقدام به تشخیص شعله آتش می نماید. سنسورهای شعله عموما به سه دسته مافوق بنفش، مادون قرمز و سنسورهای تشخیص شعله مافوق بنفش و مادون قرمز ( به صورت همزمان ) تقسیم می شوند.
شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات فنی تکمیلی در مورد سنسورهای تشخیص شعله تولیدی شرکت فرانگار تبریز کاتالوگ سنسورهای تشخیص شعله مراجعه نمایید.