پروژکتورهای لیزری نشان دهنده های لیزری هستند که کاربرد فراوانی در صنعت دارند. از این نشانگرها می توان به عنوان مشخص کننده خطوط برش و جوشکاری، خط کش صنعتی، آشکارساز عرض در هنگام استفاده از دوربین و ... استفاده کرد. پروژکتورهای لیزری به دو نوع خطی و نقطه ای تقسیم می شوند. در نوع خطی، سنسور یک خط لیزری کاملا صاف بر روی یک محدوده مشخص اعمال می کند و در نوع نقطه ای، سنسور یک نقطه بسیار باریک بر روی یک نقطه اعمال می نماید. نوع خطی پروژکتورهای لیزری کاربرد بیشتری نسبت به نوع نقطه ای آن دارد. مهمترین نکته در پروژکتورهای لیزری خطی زاویه انتشار آن می باشد که بسته به این زاویه، خط لیزر عرض های متفاوتی را در فاصله مشخص از هد پروژکتورایجاد خواهد کرد. شکل زیر یک نمونه از کاربرد یک پروژکتور لیزری خطی را نمایش می دهد:

                                                                                                 

شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات کامل پروژکتورهای لیزری شرکت فرانگار تبریز به کاتالوگ پروژکتورهای لیزری مراجعه نمایید.