سنسورهای مغناطیسی به دو دسته سنسورهای مغناطیسی ریدرله و سنسورهای مغناطیسی اثر هال تقسیم می شوند. اساس کار سنسورهای مغناطیسی ریدرله بر اساس قطعه ای به همین نام یعنی ریدرله می باشد. این قطعه از دو صفحه آهنی فرومغناطیس با رلوکتانس پایین تشکیل شده است که درون یک محفظه حاوی گاز عایق کننده قرار گرفته اند. با نزدیک شدن یک میدان مغناطیسی با این صفحه ها، این کنتاکت ها به سمت همدیگر جذب شده و باعث برقراری اتصال الکتریکی بین این دو کنتاکت می شود. این کنتاکت ها در چهار نوع نرمال باز، نرمال بسته، نرمال باز و نرمال بسته و لچ می باشند که همانگونه که از نام آنها مشخص است به منظور حالت خاصی از اتصال الکترونیکی به کار برده می شوند.
سنسورهای مغناطیسی اثر هال نیز دسته ای از سنسورهای مغناطیسی می باشند که عملکرد آنها بر اساس قانون هال بنا نهاده شده است. بر اساس این قانون اگر یک جریان از یک هادی یا نیمه هادی عبور کند و این هادی یا نیمه هادی در معرض یک میدان مغناطیسی داثم قرار بگیرد، اختلاف پتانسیلی بین دو سر آن به وجود می آید که از این اختلاف پتانسیل برای ایجاد سیگنال خروجی استفاده می شود.
     

موارد ذکر شده تنها بخش کوچکی از مشخصات و کاربردهای سنسورهای مغناطیسی را در صنعت نشان می دهد. شما می توانید به منظور دریافت اطلاعات فنی کامل سنسورهای مغناطیسی و همچنین محصولات مرتبط تولیدی شرکت فرانگار تبریز به کاتالوگ سنسورهای مغناطیسی مراجعه نمایید.