10099-12FCLl

FHZS-12-AP-01

* قابلیت اندازه گیری سرعت های بسیار پایین
* خروجی دیجیتال PNP