زاویه انتشار  :  30 درجه    ،     نوع خروجی  :  لیزر خطی    ،     سیم بندی  :  کابلی

زاویه انتشار  :  45 درجه    ،     نوع خروجی  :  لیزر خطی    ،     سیم بندی  :  کابلی

زاویه انتشار  :  60 درجه    ،     نوع خروجی  :  لیزر خطی    ،     سیم بندی  :  کابلی

آواتار موبایل
منوی اصلی x