ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 150 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 150 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ ولتاژ 0 الی 10 ولت

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 150 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر + PNP Output

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 150 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :  2 * PNP Output

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 350 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 350 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ ولتاژ 0 الی 10 ولت

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 350 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر + PNP Output

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 350 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :  2 * PNP Output

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 600 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 600 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ ولتاژ 0 الی 10 ولت

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 600 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :   آنالوگ جریان 4 الی 20 میلی آمپر + PNP Output

ولتاژ تغذیه  :  15v...30VDC     ،     کمیت مورد سنجش  :  سطح مواد مایع و جامد تا ارتفاع 600 سانتیمتر    ،      نوع خروجی   :  2 * PNP Output

آواتار موبایل
منوی اصلی x