به دلیل تعدد فراوان سنسورهای مغناطیسی تولیدی شرکت فرانگار تبریز، این سنسورها قابل ساخت طبق سفارش مشتری و منطبق با مشخصات ارائه شده می باشند.

خروجی PNP      ،     ولتاژ تغذیه 30-10 ولت مستقیم      ،     سیم بندی سوکتی

خروجی PNP      ،     ولتاژ تغذیه 30-10 ولت مستقیم      ،     سیم بندی سوکتی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه 30-10 ولت متناوب و مستقیم      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه ماکزیموم 220VAC      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه 24-12 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه ماکزیموم 220VAC      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه 50-10 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال بسته      ،     ولتاژ تغذیه 50-10 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه 24 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال بسته      ،     ولتاژ تغذیه 24 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه 220 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز و بسته     ،     ولتاژ تغذیه 220 ولت متناوب      ،     سیم بندی کابلی

خروجی به صورت سویچ AC نرمال باز      ،     ولتاژ تغذیه ماکزیموم 220VAC      ،     سیم بندی کابلی

آواتار موبایل
منوی اصلی x