جستجوی پیشرفته

نوع سنسور نوری
نوع خروجی
نحوه سویچینگ خروجی
فاصله نامی
سیم بندی

تست فیلتر

قطر سنسور  :  مکعبی R40    ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ 0v...10v و 4mA...20mA     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80N-AVI-70-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R40    ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ 0v...10v و 4mA...20mA     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80N-AV-70-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R40     ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 0v...10v     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80N-AI-70-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R80      ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 4mA...20mA     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80N-AVI-70

قطر سنسور  :  مکعبی R40    ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ 0v...10v و 4mA...20mA     ،     سیم بندی : کابلی

FI-R80N-AV-70

قطر سنسور  :  مکعبی R40     ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 0v...10v     ،     سیم بندی : کابلی

FI-R80N-AI-70

قطر سنسور  :  مکعبی R80      ،     فاصله نامی  :  15 الی 70 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 4mA...20mA     ،     سیم بندی : کابلی

FI-R80F-AVI-50-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R40    ،     فاصله نامی  :  10 الی 50 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ 0v...10v و 4mA...20mA     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80F-AV-50-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R40     ،     فاصله نامی  :  10 الی 50 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 0v...10v     ،     سیم بندی : سوکتی

FI-R80F-AI-50-S12

قطر سنسور  :  مکعبی R80      ،     فاصله نامی  :  10 الی 50 میلیمتر     ،     نوع خروجی  :  آنالوگ ولتاژ 4mA...20mA     ،     سیم بندی : سوکتی

1 2 3 161
آواتار موبایل
منوی اصلی x